RMUA: zasady wydawania

W roku 2013 nie nastąpią zmiany w zasadach wydawania RMUA, czyli informacjach o składkach odprowadzanych przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Comiesięczne wydawanie RMUA nadal nie będzie obowiązkowe, natomiast termin dostarczenia rocznego podsumowania upłynie z dniem 28 lutego 2013 roku.  

Renta socjalna

Renta socjalna należy się osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu swojego stanu zdrowia. Warunkiem jest to, aby zakłócenie te powstały przed ukończeniem osiemnastego roku życia u takiej osoby, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia lub też w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne polega na natychmiastowym zwolnieniu danego pracownika, w takim przypadku nie ma zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzeniowego. Jest to wynikiem zawinienia jakiego dopuścił się pracownik, związanego z podstawowymi obowiązkami pracownika.

 

Przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego muszę być spełnione dwie przesłanki. W pierwszej kolejności muszą zostać naruszone podstawowe obowiązki pracownicze, natomiast po drugie naruszenie to musi mieć charakter ciężki. Podstawowe obowiązki pracownicze opisane są w przepisach prawa pracy, w przepisach wewnętrznych u danego pracodawcy oraz w zawartej umowie o pracę.

Staż z urzędu pracy

Staż z urzędu pracy należy się jedynie osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się we właściwym urzędzie pracy. Dzięki odbyciu stażu, osoby te nabywają praktyczne umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe. Dzięki doświadczeniu zdobytemu ten sposób w przyszłości, mogą łatwiej znaleźć pracę.

Praca chałupnicza

Inaczej pracę chałupniczą nazywamy pracą nakładczą. Najczęściej taką pracę wykonują matki, które zajmują się wychowywaniem dzieci oraz osoby niepełnosprawne.

Warunki pracy

Taki rodzaj świadczenia pracy jest na podstawie umowy o pracę nakładczą. W tym przypadku chałupnik sam wybiera miejsce pracy, najczęściej zdarza się, że pracę wykonują we własnych domach.

Emerytura mundurowa

W celu ubiegania się o emeryturę mundurową należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają prawo do emerytury mundurowej.

Organ emerytalny ustala prawa funkcjonariusza do emerytury oraz wysokość świadczeń, takie postępowanie rozpoczyna się na wniosek, który został złożony przez funkcjonariusza. Organem właściwym w tej sprawie jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatek do emerytury stulatka

Emerytom, którzy ukończyli sto lat życia, przysługuje specjalny dodatek, przyznawany on jest z urzędu. Taki dodatek wypłacany jest bez względu od otrzymywanej emerytury oraz przysługujących świadczeń i dodatków z innego tytułu. W większości przypadków dodatki do emerytur przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez samych emerytów.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich dla mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oddało dziś do uzgodnień i konsultacji społecznych dwa projekty, m.in. ograniczenia absencji chorobowej wśród funkcjonariuszy.

Reforma ma ograniczyć nieobecność funkcjonariuszy poprzez absencje spowodowaną tzw. „chorobowym” wśród funkcjonariuszy. W chwili obecnej funkcjonariusze na chorobowym pobierają 100% pensji, co może zachęcać do nadużywania zwolnienia i pobieranie go mimo braku choroby i potrzeby. W Polsce, często chorobowe traktowane jest jako forma alternatywnego urlopu.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Do obowiązków pracodawcy wzgledem pracownika w dni upalne należy m.in. zapewnienie wody.

Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy, ma zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C (napoje ciepłe) lub powyżej 25°C (napoje zimne). Jak również na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Deregulacja zawodów: audytor energetyczny

Zgodnie z nowymi regulacjami, wykonywanie zawodu audytora efektywności energetycznej będzie łatwiejsze. Po zmianach deregulacyjnych osoba, która chce zostać audytorem efektywności energetycznej, będzie musiała być do tego dobrze przygotowana, choć nie będzie musiała posiadać wszystkich wymaganych obecnie certyfikatów i licencji.

Rząd liczy na to, iż nowe przepisy zwiększając dostęp do zawodu zwiększą konkurencyjność i ceny na rynku, nie obniżając przy tym jakości usługi. Poza tym liczy, iż powstaną nowe przedsiębiorstwa zajmujących się audytami energetycznymi.