Staż z urzędu pracy

Staż z urzędu pracy należy się jedynie osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się we właściwym urzędzie pracy. Dzięki odbyciu stażu, osoby te nabywają praktyczne umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe. Dzięki doświadczeniu zdobytemu ten sposób w przyszłości, mogą łatwiej znaleźć pracę.

Staż z urzędu pracy

Bardzo często zdarza się tak, że staż z urzędu jest dla osób bezrobotnych jedyną szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego. Na staż kieruje starosta, należy pamiętać że maksymalny okres odbywania staży przez osobę bezrobotna to sześć miesięcy. Inaczej dzieje się w przypadku, osób które nie ukończyły dwudziestego piątego roku życia, w ich przypadku długość stażu to maksymalnie okres dwunastu miesięcy. Osobie, które podjęła staż z urzędu należy się stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych.

Umowa między starostą a pracodawcą

Staż u danego pracodawcy odbywa się na podstawie umowy zawartej między nim a starostą, według programu, jaki został określony w sporządzonej umowie. Podczas ustalania programu należy barć pod uwagę predyspozycje potencjalnego stażysty, jego wykształcenie oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. W takim programie powinny się znaleźć:

 • nazwa zawodu lub specjalność;
 • zakres obowiązków stażysty;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności;
 • opiekuna osoby, która odbywa staż.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta.

 

Miejsce obywania stażu

Starosta zgodnie z przepisami ma prawo skierować osobę bezrobotną na staż do pracodawcy, który zamieszkuje i prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może starać się staż z urzędu pracy:

 • osobo bezrobotna, która nie ukończyła 25 lat;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • kobiety po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni długotrwale;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy;
 • bezrobotne osoby niepełnosprawne.
 1. Na razie brak komentarzy.

 1. Na razie brak trackbacków